پروژه های آماده دانشجویی

قالب‌های پرکاربرد regex


مزیت های Regex

 • سادگی دستوری.
 • کاربردی بودن.
 • ذخیره کردن زمان برای کد نویسی و جستجو.
 • جستجو را در کسری از ثانیه انجام می دهند.
 • یک خط Regex می تواند با ۱۰۰ خط کد برای جستجو جایگزین شود.
 • ساده ترین روش برای برش (Trim) و چسباندن (concatenation) است.
 • در جاهای که مقدار تگ ها متفاوتی وجود داشته باشد مثل Xml و Html برای جستجو کردن مورد استفاده قرار می گیرد.
 • عمل parse کردن را در بدترین شرایط انجام میدهد

معایب Regex

 • Regex فقط برای متن است.
 • سختی در حفظ دستورات مربوط به Regex. باید یک Dictionary مربوط به آن را حفظ کنید.
 • قابل توسعه نیست
 • تنبل کننده ذهن برنامه نویس
   

 

قالب‌های پرکاربرد regex

لیست قالب های پرکاربرد عبارات منظم regex را در لیست زیر مشاهده می کنید:
 

آدرس ایمیل

	/^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/

	

	آدرس وب

	/^(https?|ftp):\/\/[^\s\/$.?#].[^\s]*$/i";

	

	نام کاربری (به همراه آندرلاین)

	/^[a-zA-Z0-9_]+$/

	

	رمزعبور (حداقل ۸ کاراکتر-حداقل یک حرف بزرگ و کوچک و عدد و کاراکتر ویژه)

	/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@$!%*?&])[A-Za-z\d@$!%*?&]{8,}$/

	

	اعتبارسنجی تاریخ YYYY-MM-DD

	/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/

	

	تگ های اچ تی ام ال

	/<[^>]+>/

	

	فقط اعداد

	/^[0-9]+$/

	

	فقط حروف

	/^[a-zA-Z]+$/

	

	فقط حروف و اعداد

	/^[a-zA-Z0-9]+$/

	

	رنگ هگزا دسیمال

	/^#([A-Fa-f0-9]{6}|[A-Fa-f0-9]{3})$/

	

	شماره کارت خارجی

	/^\d{4}-\d{4}-\d{4}-\d{4}$/

	

	آی پی نسخه ۴

	/^\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}$/

	

	شماره تلفن خارجی

	/^\(?\d{3}\)?[-.\s]?\d{3}[-.\s]?\d{4}$/

	

	شماره تلفن ایرانی

	/^(\\+98|0)?9\\d{9}$/

	

	شماره موبایل ایرانی

	/^09(1[0-9]|3[1-9])-?[0-9]{3}-?[0-9]{4}$/

	

	پیداکردن فاصله یا space

	/\s+/

	

	اعداد مثبت

	/^[1-9]\d*$/

	

	اعداد منفی

	/^-[1-9]\d*$/

	

	پیداکردن ویژگی‌ها یا خصیصه‌های تگ‌های اچ تی ام ال

	/([a-zA-Z-]+)="([^"]*)"/

	

	اعتبارسنجی ساعت HH:MM

	/^(0[0-9]|1[0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]$/

	

	کدپستی خارجی

	/^\d{5}(-\d{4})?$/

	

	کدپستی ایران

	/^[0-9]{11}$/

	

	بخش اعشاری عدد اعشاری

	/^\d+(\.\d+)?$/

	

	فقط حروف انگلیسی به همراه آندرلاین

	/^[a-zA-Z0-9_]+$/

	

	شماره ملی ایرانی

	/^[0-9]{10}$/

	

	UUID

	/^[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[1-5][a-fA-F0-9]{3}-[89abAB][a-fA-F0-9]{3}-[a-fA-F0-9]{12}$/

	

	آی دی یوتیوب

	/^[a-zA-Z0-9_-]{11}$/

	

	تگ های مارک داون

	/!\[([^\]]*)\]\(([^)]+)\)/

	

	توکن JWT

	/^([a-zA-Z0-9-_=]+)\.([a-zA-Z0-9-_=]+)\.([a-zA-Z0-9-_.+/=]+)$/

	

	فرمت فایل

	/\.([a-zA-Z0-9]+)$/

	

	آی پی نسخه ۶

	/^([0-9a-fA-F]{1,4}:){7,7}[0-9a-fA-F]{1,4}$/

	

	پیداکردن کلاس های سی اس اس

	/\.[a-zA-Z0-9_-]+/

	

	اعداد علمی مثبت و منفی

	/^-?\d+(\.\d+)?([eE][+-]?\d+)?$/